Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Datum: 14-03-2023

Onderneming: Grabby, onderdeel van Octon Creative

Adres: Klaproos 83

4205 MA Gorinchem

KvK-nummer: 81901119

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van (digitale) visitekaartjes en de levering van aanverwante diensten en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Grabby, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, logo’s, foto’s e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op (externe) harde schijven, USB-sticks e.d.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 7. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te ontwerpen en/of te vervaardigen (visite)kaartjes en het systeem waarin de wederpartij gegevens kan invoeren en wijzigen.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 11. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Wanneer een aanbod of offerte geen geldigheidstermijn heeft, is deze vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 1. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 2. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 3. Het aanbod, de offerte en/of de eerder verstrekte prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 4. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van drukwerk evenals opgaven van kleuren, materiaalkwaliteit en/of -structuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen.
 5. De verstrekte voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en moeten op verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
 6. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Opdrachten van de wederpartij moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht.
 3. De gebruiker is pas gebonden aan:
  1. Een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. Mondelinge afspraken;
  3. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Prijzen

 1. De in een aanbod, offerte en/of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Bij spoedopdrachten heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over de overeengekomen of gebruikelijke prijzen.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Bij prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen veertien dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker ervan uitgaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
 5. Bij duurovereenkomsten heeft de gebruiker het recht om jaarlijks een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. De gebruiker zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijsverhoging informeren.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
 2. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals foto’s, logo’s, kleuren, lettertypes en eventuele voorbeelden van eerder drukwerk, tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
 3. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 4. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de gebruiker weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat ervoor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen informatie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker. De wederpartij moet er ten alle tijden voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als definitieve termijnen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 5. Verzending of transport van de bestelde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 8. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken evenals de reeds vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de overeengekomen levering van zaken en diensten wordt vertraagd doordat:
  1. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij verstrekte documenten of ter beschikking gestelde materialen. De gebruiker moet de wederpartij daarnaast wijzen op eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij door de wederpartij gewenste druktechnieken, kleuren dan wel kleurcombinaties en materiaalsoorten. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, problemen e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de leveringen of diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, en de leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 2. Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker heeft het recht de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij zal iedere drukproef en conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt een nieuwe drukproef geleverd dan wel het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring voor de definitieve versie ondertekent.
 4. Indien de gebruiker in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de gebruiker het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde standaard zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. De wederpartij moet de door de gebruiker geleverde maatwerk zaken – waarvan niet eerst een drukproef of concept aan de wederpartij is voorgelegd – eveneens direct na ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden, moeten uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 3. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt voor de geleverde standaard zaken een termijn van één jaar na levering.
 4. Alle klachten over de geleverde diensten moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen drie maanden na levering van deze diensten – aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 2. Indien bestelde zaken uitsluitend in de bij de gebruiker voorradige minimale aantallen of hoeveelheden kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe, in de branche geaccepteerde afwijkingen ter zake van aantallen, kleuren, materiaalstructuren e.d. vertonen. Deze afwijkingen gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 5. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen tussen verschillende drukken, voor zover het in de branche geaccepteerde afwijkingen betreft.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

 1. De gebruiker zorgt ervoor dat de overeengekomen leveringen en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, zoals inkt, pvc e.d. baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of de gebruikte materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of diensten overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of diensten.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan drie maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van één jaar.
 8. Als de wederpartij materialen voor verdere verwerking of bewerking beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk bewerking maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.
 9. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. door fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 1. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij geen bezwaar heeft gemaakt binnen deze betaaltermijn.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 3. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal de gebruiker de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. In geval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand drie termijnen of drie facturen of meer bedraagt, heeft de gebruiker het recht zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. De gebruiker heeft in dat geval ook het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 100% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso plaats heeft kunnen vinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van veertien dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  1. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  2. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  3. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  4. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van één jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal de gebruiker de consument schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de consument alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand drie termijnen of drie facturen of meer bedraagt, heeft de gebruiker het recht zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de consument op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. De gebruiker heeft in dat geval ook het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de gebruiker heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
 6. De wederpartij moet zorgdragen voor een zodanige bedrijfsverzekering dan wel inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst maatwerk zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat:
 1. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  1. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde maatwerk zaken niet mag namaken, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
 1. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden en/of de door de gebruiker in opdracht van de wederpartij te leveren diensten zoals kopiëren, printen e.d. van door de wederpartij verstrekte documenten, bestanden e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

 1. De gebruiker heeft het recht de teruggave van de door de wederpartij aan hem verstrekte documenten die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft betaald.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  1. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  2. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  3. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  4. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2.  Mocht de onderneming (Grabby) om een bepaalde reden stoppen. Zal de gebruiker worden geïnformeerd, en de dienst GrabbyCloud zal minimaal 12 maanden vanaf datum van schrijven offline gaan.

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5.  Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.